شرایط شکستن نماز واجب | احکام شرعی شکستن نماز واجب
شرایط شکستن نماز واجب, احکام شرعی شکستن نماز واجب, آیت الله علوی گرگانی, حکم شکستن نماز،شکستن نماز مستحبی, شکستن نماز, حکم شکستن نماز واجب, مواقعی که میتوان نما

آکاایران: شرایط شکستن نماز واجب | احکام شرعی شکستن نماز واجب

آکاایران: در چه صورت می توان نماز واجب را شکست؟

این این مقاله به نکات مهم شرعی درباره شکستن نماز واجب چگونه ودر چه شرایطی ممکن است خواهیم پرداخت و توضیحاتی از مراجع گرانقدر در این جا آورده شده است .

شکستن نماز واجب از روى اختیار حرام است، ولى در مواردی مجاز به انجام اینکار هستیم؛ نظر مراجع تقلید عظام را در ادامه می خوانید:

امام خمینی «ره»

نماز مهم ترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همانگونه که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏کند. و سزاوار است‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد،مانند کسى است که نماز نمى‏خواند.

پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

مسأله 1159- شکستن نماز واجب از روى اختیار حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى مانعى ندارد.

مسأله 1160- اگر حفظ جان خود انسان یا کسى که حفظ جان او واجب است‏ یا حفظ مالى که نگهدارى ان واجب مى‏ باشد فاقد شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند ولى شکستن نماز براى مالى که اهمیت ندارد مکروه است.

مسأله 1161- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خودرا از او مطالبه کند چنانچه بتواند در بین نماز طلب وی را بدهد باید در همان حال بپردازد و اگر فاقد شکستن نماز دادن طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و طلب وی را بدهد، بعد نماز را بخواند.

مسأله 1162- اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است چنانچه وقت تنگ باشد باید نماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز رابه هم نمى‏زند باید در بین نماز تطهیر کند بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز رابه هم مى‏زند باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند.

مسأله1163-  کسى که باید نماز را بشکند اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ولى نماز او صحیح است گرچه احتیاط مستحب ان است که دوباره بخواند.

مسأله1164- اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد مستحب است براى گفتن آن ها نماز را بشکند.

آیت الله وحید خراسانی «مد ظله العالی»

نماز مهم ترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همانگونه که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏کند.

و سزاوار است‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد،مانند کسى است که نماز نمى‏خواند. پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

مسأله 1167- شکستن نماز واجب از روى اختیار حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى مانعى ندارد.

مسأله 1168- اگر حفظ جان خود انسان یا کسى که حفظ جان او واجب است، یا حفظ مالى که نگهدارى ان واجب مى باشد فاقد شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند.

مسأله 1169- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خودرا از او مطالبه کند، چنانچه بتواند در میان نماز طلب وی را بدهد، باید در همان حال بپردازد، و اگر فاقد شکستن نماز دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند و طلب وی را بدهد، و بعد نماز را بخواند.

مسأله 1170- اگر در میان نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد باید نماز را تمام کند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز رابه هم نمى زند، باید در میان نماز تطهیر کند، بعد بقیه نماز را بخواند، و اگر نماز رابه هم مى زند، در صورتى که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد، شکستن نماز جایز نیست، مگر ان که نجس بودن مسجد موجب هتک مسجد باشد، که دراین صورت باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیرنماید و بعد نماز را بخواند، و همچنین اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد.

مسأله 1171- کسى که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند، هر چند معصیت کرده ولى نمازش صحیح است، گرچه احتیاط مستحبّ ان است که دوباره بخواند.

مسأله 1172- اگر پیش از ان که به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید که اذان و اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحبّ است براى گفتن انها نماز را بشکند، و همچنین است اگر پیش از قرائت یادش بیاید که اقامه را فراموش کرده.

 آیت الله صافی گلپایگانی «مد ظله العالی»

نماز مهم ترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همانگونه که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏کند.

و سزاوار است‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد،مانند کسى است که نماز نمى‏خواند. پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

 مسأله 1168- شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است، ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی، مانعی ندارد.

مسأله 1169- اگر حفظ جان خود انسان، یا کسی که حفظ جان او واجب است، یا حفظ مالی که نگهداری ان واجب می‎باشد، فاقد شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند.

مسأله 1170- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خودرا از او مطالبه کند، چنان چه بتواند در بین نماز طلب وی را بدهد، باید در همان حال بپردازد و اگر فاقد شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند و طلب وی را بدهد، بعد نماز را بخواند.

مسأله 1171- اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنان چه وقت تنگ باشد، باید نماز را تمام کند. و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز رابه هم نمی‎زند، باید دربین نماز تطهیر کند، بعد بقیه نماز را بخواند. و اگر نماز رابه هم می‎زند، در صورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد، شکستن نماز جایز نیست. و اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد، یا تأخیر تا بعد از نماز هتک مسجد باشد، باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید، بعد نماز را بخواند.

مسأله 1172- کسی که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند اگر چه معصیت کرده ولی نماز او صحیح است، گرچه احتیاط مستحب ان است که دوباره بخواند.

مسأله 1173- اگر پیش از ان که به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان و اقامه را فراموش کرده چنان چه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن آن ها نماز را بشکند، و هم چنین اگر پیش از قرائت یادش بیاید که اقامه را فراموش کرده است.

آیت الله سبحانی «مد ظله العالی»

نماز مهم ترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همانگونه که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏کند. و سزاوار است‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد،مانند کسى است که نماز نمى‏خواند. پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

مسأله 935- شکستن نماز واجب از روى اختیار حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى مانعى ندارد.

مسأله 936- اگر حفظ جان خود انسان یا کسى که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالى که نگهدارى ان واجب مى باشد، فاقد شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند ولى شکستن نماز براى مالى که اهمیت ندارد مکروه است.

مسأله 937- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خودرا از او مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب وی را بدهد، باید در همان حال بپردازد و اگر فاقد شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، طلب کار باید صبر کند تا نماز تمام شود، مگر صبر کردن براى او مایه زحمت باشد.

مسأله 938- اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، باید نماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد، نماز رابه هم نمى زند باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز رابه هم مى زند، باید نماز رابه سرعت بخواند و مسجد را تطهیر نماید.

مسأله 939- کسى که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ولى نماز او اشکال ندارد.

مسأله 940- اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، بهتر است براى گفتن انها نماز را بشکند.

آیت الله حسینی سیستانی «مد ظله العالی»

نماز مهم ترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همان طور که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏کند. و سزاوار است‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد،مانند کسى است که نماز نمى‏خواند. پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

مسأله 1145ـ شکستن نماز واجب از روى اختیار ـ بنابر احتیاط واجب ـ جایز نیست. ولى براى حفظ مال، و جلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى مانعى ندارد، بلکه براى هر غرضى دینى یا دنیوى که مورد اهتمام نمازگزار است، مانعى ندارد.

مسأله 1146ـ اگر حفظ جان خود انسان یا کسى که حفظ جان او واجب است، یا حفظ مالى که نگهدارى ان واجب مى‏باشد، فاقد شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند.

مسأله 1147ـ اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خودرا از او مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب وی را بدهد، باید در همان حال بپردازد، و اگر فاقد شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند و طلب وی را بدهد، وبعد نماز را بخواند.

مسأله 1148ـ اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد باید نماز را تمام کند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را بهم نمى‏زند، باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیه نماز را بخواند.

و اگر نماز را بهم مى‏زند، در صورتى که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد، شکستن نماز براى تطهیر جایز است، و اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد، باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید، و بعد نماز را بخواند.

مسأله 1149ـ کسى که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند، گرچه معصیت کرده ولى نمازش صحیح است، اگر چه احتیاط مستحب ان است که دوباره بخواند.

مسأله 1150ـ اگر پیش از قرائت یا پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان و اقامه، یا تنها اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است براى گفتن آن ها نماز را بشکند، بلکه اگر پیش از تمام شدن نماز یادش بیاید که آن ها را فراموش کرده، مستحب است براى گفتن آن ها نماز را بشکند.

 آیت الله نوری همدانی «مد ظله العالی»

نماز مهم ترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همانگونه که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏کند. و سزاوار است‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد،مانند کسى است که نماز نمى‏خواند. پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

مساله 1160- شکستن نماز از روی اختیار حرام است، ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد.

مساله 1161- اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حقظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری ان واجب می باشد، فاقد شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند، ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد، مکروه است.

مساله 1162- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خودرا از او مطالبه کند چنانچه بتواند د بین نماز طلب وی را بدهد، باید در همان حال بپردازئد و اگر فاقد شکستن نماز،دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند و طلبب وی را بدهد، بعد نماز را بخواند.

مساله 1163- اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد باید نماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز رابه هم نی زند باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز رابه هم می زند، باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند.

مساله 1164- کسی که باید نماز رابشکند، اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ولی نماز او صحیح است گرچه احتیاط مستحب ان است که دوباره بخواند.

مساله 1165- اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید که اذانت و اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسععت دارد، مستحب است برای گفتن انها نماز را بشکند.

آیت الله فاضل لنکرانی «رضوان الله علیه»

نماز مهم ترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همانگونه که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏کند.

و سزاوار است‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد،مانند کسى است که نماز نمى‏خواند. پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

مسأله – شکستن نماز واجب از روى اختیار حرام است، ولى براى حفظ جان و مال و جلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى مانعى ندارد.

مسأله – اگر حفظ جان خود یا کسى که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالى که نگهدارى ان واجب مى باشد فاقد شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند، ولى شکستن نماز براى مالى که اهمیّت ندارد مکروه است.

مسأله – اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار، طلب خودرا از او مطالبه کند چنانچه بتواند در بین نماز طلب وی را بدهد، باید در همان حال بپردازد و اگر فاقد شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و طلب وی را بدهد، بعد نماز را بخواند.

مسأله – اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد باید نماز را تمام کند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را بهم نمى زند باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیّه نماز را بخواند و اگر نماز را بهم مى زند باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند.

مسأله – کسى که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ولى نماز او صحیح است اگر چه احتیاط مستحب ان است که دوباره بخواند.

مسأله – اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان و اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است براى گفتن آن ها نماز را بشکند.

آیت الله مکارم شیرازی «مد ظله العالی»

نماز مهم ترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همانگونه که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏کند.

و سزاوار است‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد،مانند کسى است که نماز نمى‏خواند. پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

مسأله 1041ـ شکستن نماز واجب عمداً بنابر احتیاط جایز نیست، ولى براى جلوگیرى کردن از ضرر قابل توجّه مالى یا بدنى مانعى ندارد، مثلا اگر جان نمازگزار یا کسى که حفظ جان او واجب است به خطر بیفتد و فاقد شکستن نماز رفع خطر ممکن نباشد باید نماز را شکست، همچنین براى حفظ مالى که نگهدارى ان لازم است، امّا براى مالى که اهمّیّت چندانى ندارد، مکروه است.

مسأله 1042ـ هرگاه مشغول نماز باشد و طلبکارى طلب خودرا مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب وی را بدهد و صورت نماز به هم نخورد بهتر است در همان حال بپردازد، ولى اگر فاقد شکستن نماز ممکن نیست صبر کند تا نماز تمام شود و این مقدار تأخیر منافات با فوریت اداى دین ندارد مگر این که ضرورت خاصى داشته باشد، مثل این که همراهان وهمسفران طلبکار مى روند واو به زحمت مى افتد.

مسأله 1043ـ هرگاه در اثناء نماز بفهمد مسجد نجس شده و تطهیر مسجد نماز رابه هم نزند ان را تطهیر کند، در غیر این صورت بعد از نماز اقدام به تطهیر مسجد نماید و احتیاط ان است که نماز خودرا طولانى نکند.

مسأله 1044ـ در مواردى که شکستن نماز واجب است چنانچه ادامه دهد معصیت کرده و نماز او نیز اشکال دارد.

مسأله 1045ـ اگر پیش از رکوع متوجّه شود اذان و اقامه را فراموش کرده چنانچه وقت وسعت داشته باشد بهتر است نماز را بشکند و اذان و اقامه را بگوید و دوباره شروع کند.

آیت الله علوی گرگانی «مد ظله العالی»

نماز مهم ترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همانگونه که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏کند.

و سزاوار است‏که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد،مانند کسى است که نماز نمى‏خواند. پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

مسأله 1168- شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است، ولی برای حفظ مال وجلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد.

مسأله 1169- اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری ان واجب می باشد، فاقد شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز ا بشکند ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیّت ندارد مکروه است.

مسأله 1170- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد وطلبکار طلب خودرا از او مطالبه کند، چنانچه در بین نماز می تواند طلب وی را بدهد، باید در همان حال بپردازد و اگر فاقد شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند وطلب وی را بدهد، بعد نماز را بخواند.

مسأله 1171- اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است چنانچه وقت تنگ باشد، باید نماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد وتطهیر مسجد نماز رابه هم نمی زند، باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیّه نماز را بخواند و اگر نماز رابه هم می زند دراین صورت مخیّر است بین اتمام نماز و یا قطع نماز ومسجد را تطهیر نماید، بعد نماز را بخواند.

مسأله 1172- کسی که باید نماز را بشکند اگرنماز را تمام کند معصیت کرده ولی نماز او صحیح است، اگر چه احتیاط مستحبّ ان است که دو باره بخواند.

مسأله 1173- اگر پیش از ان که به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحبّ است برای گفتن آن ها نماز را بشکند.

انشاالله که نماز و روزهاتون همیشه قبول درگاه حق باشه…

.

منبع : talab.org

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :