عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در امور دنیوی از دیدگاه فریقین
موضوع عصمت از جمله مباحث کلیدی در حوزة کلام اسلامی است که ابعادی گسترده دارد. 

آکاایران: عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در امور دنیوی از دیدگاه فریقین

آکاایران: عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در امور دنیوی از دیدگاه فریقین

نشریه : معرفت کلامی

نویسنده : پدیدآورنده : محمد حسین فاریاب
پدیدآورنده : جعفر انواری

سال هفتم / شماره پیاپی 16 / صفحه 45-64

چکیده :

موضوع عصمت از جمله مباحث کلیدی در حوزه کلام اسلامی است که ابعادی گسترده دارد. مسئله اصلی در این نوشتار تأکید بر عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در امور دنیوی (غیر از بیان و عمل به احکام دینی) است. بسیاری از عالمان شیعه بر اساس آیات قرآن و روایات معصومان و عقل عاقلان به عصمت آن حضرت در گونه های مختلف آن پافشاری دارند؛ اما بسیاری از اندیشمندان اهل سنت این نوع از عصمت آن حضرت را نمی پذیرند، بلکه گستره عصمت آن حضرت را فقط در امور دینی می دانند و برای اثبات دیدگاه خود به برخی آیات و روایات استناد می کنند که روایت بارورسازی درخت خرما از مشهورترین ادله آنان است در این نوشتار، ادله اثبات این نظریه تبیین، و نیز ادله مخالفان در بوته نقد نهاده شده است.

کلیدواژه های مقاله :گونه های عصمت، عصمت در امور غیر دینی، عالمان اهل سنت، اندیشمندان شیعه، آیات قرآن، روایات معصومان
.

منبع : hadith.ir

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :