الگوى تربیتى پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله)
انسان موجودى است که به دلیل برخوردارى از قوّه فکر و توانایى تشخیص خوبى ها و بدى ها، مى تواند با گزینش مسیر درست یا نادرست، آینده زندگى خود را

آکاایران: الگوى تربیتى پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله)

آکاایران: الگوى تربیتى پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : ابوالفضل روحی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 110 / صفحه

چکیده :

بشر در رفتار فردى و اجتماعى خود، همیشه از الگوهایى پیروى مى کند. این الگوها گاه به دلیل برخوردارى از ویژگى هایى ارزنده مى توانند راهنماى خوبى فراروى زندگى انسان ها باشند. اما در این میان، گاهى برخى افراد به دلیل اشتباه در الگوبردارى، دچار انحرافات و کج روى در زندگى مى شوند. با بررسى ابعاد گوناگون زندگى پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) و با توجه به کمال، جامعیت و جهان شمولى دین اسلام، مى توان ادعا کرد: اگر کسانى در زندگى خود به دنبال الگویى مطمئن باشند، نمى توانند الگویى مناسب تر از پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) براى زندگى خود بیابند. این الگو مى تواند ما را براى دست یابى به حیات طیّبه در رفتارهاى فردى و اجتماعى رهنمون شود و الگوى تربیتى بى بدیلى به شمار آید. این نوشتار تلاش کرده است ـ هرچند به اختصار ـ با استفاده از منابع اصیل اسلامى، شیوه تربیتى پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) را ارائه دهد.

کلیدواژه های مقاله :
.

منبع : hadith.ir

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :