پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) مظهر و مجلاى اسم اعظم حق تعالى
از منظر عرفان، عالم هستى ناشى از تجلّیات و جلوه هاى خاص اسما و صفت هاى گوناگون خداوند است. اسم اعظم حق تعالى نیز مظهرى دارد و آن مظهر، انسان

آکاایران: پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) مظهر و مجلاى اسم اعظم حق تعالى

آکاایران: پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) مظهر و مجلاى اسم اعظم حق تعالى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : فاطمه محمدی آرانی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 110 / صفحه

چکیده :

از منظر عرفان، عالم هستى ناشى از تجلّیات و جلوه هاى خاص اسما و صفت هاى گوناگون خداوند است. اسم اعظم حق تعالى نیز مظهرى دارد و آن مظهر، انسان کامل یا حقیقت محمّدى(صلى الله علیه وآله) است. از آن رو که پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) مظهر و مجلاى اسم اعظم حق تعالى است، مقام و مرتبت او برتر از کل دایره هستى است؛ تمامى مراتب کمالى پیامبران پیشین در وجود مقدّس او جمع است. کتاب او نیز بر کتاب هاى انبیاى پیشین برترى دارد؛ چرا که به حسب اختلاف مراتب آورندگان، «آورده» نیز تفاوت دارد؛ سعه محمول به قدر سعه حامل است. کتاب پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) نه تنها معارف پیشین را تصدیق مى کند، بلکه بر آنها هیمنه و سلطه و اشراف دارد. به همین دلیل، شریعت قرآن، خاتم همه شریعت هاست و ولایت اولیاى قرآن نیز به حسب همین میزان «ولایت ختمیه» است.

کلیدواژه های مقاله :
.

منبع : hadith.ir

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :