معیار رجوع در احتیاط واجب
رجوع از احتیاط واجب یک مرجع به فتوای مرجع دیگر چه حکمی دارد؟
,تقلید,عرجوع,فتوا,احکام اسلامی

سوال: رجوع از احتیاط واجب یک مرجع به
یکی دیگر از مباحث مربوط به تقلید مسأله ی عدول در تقلید است که برای روشن شدن این موضوع لازم است 4 بخش مورد توجه قرار گیرد.

جایگاه احکام و تقلید در اسلام

در اسلام نیز مانند سایر علوم و دانشها کسانی که به حدّی از شناخت رسیده باشند که بتوانند احکام دین را از قرآن و روایات استخراج کنند، مجتهد یا فقیه می گویند و دیگران برای پی بردن به احکام دین به مجتهد که همان کارشناس احکام دین است مراجعه واز اوپیروی(تقلید)م

تغییر مرجع؛ از مساوی به مساوی

آیا عدول از مجتهد حیّ مساوی به حیّ مساوی دیگر بعد از تحقق تقلید جایز است؟
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :