تکلیف نماز و روزه ی جاهل به حکم طهارت (وضو)
آیا تیمم در فرضی که مجوز آن موجود نباشد,کفایت ازوضویاغسل می کند؟ و در صورتی که مکلف جاهل به احکام بوده و تا مدتها به جای وضو و غسل,تیمم کرده است؛ تکلیف او نسبت
نماز

سؤال: الف) آیا

بوسیله کاشتن مو، موهای سر یا ابرو ترمیم میگردد، آیا وضو یا غسل با موی کاشته شده چه صورت دارد؟
,طهارت ترابیه(تیمم), وضو, جاهل به حکم طهارت ,احکام اسلامی

حکم نماز بی طهارت!

در این مقاله در خصوص یک مساله عبادی _ که ممکن است بارها شنیده باشیم نکاتی را تقدیم شما می نماییم. اما اینبار با این دقت و توجه، که طهارت در عبادت اقسامی داشته و می تواند ظاهری یا واقعی باشد .
,طهارت ترابیه(تیمم), وضو, جاهل به حکم طهارت ,احکام اسلامی

پاکیزگی ضرورت دین

طهارت از ابتدا در شریعت اسلام بوده و از ضروریات دین است. به همین دلیل، نخستین مبحث در کتاب‏های فقهی، کتاب طهارت می‏باشد. البته منظور از پاکیزگی و طهارت، تنها طهارت ظاهری نیست، بلکه شامل طهارت باطنی نیز می‏شود
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :