میدانید نمازهای واجب چند تاست؟
نمازهاى واجب, پنج نماز است: اوّل: نمازهاى یومیّه. دوّم: نماز آیات. سوم: نماز میّت. چهارم: نماز طواف واجب یعبه. پنجم: نماز قضاى پدر و مادر یه بر پسر بزرگتر

میدانید نمازهای واجب چند تاست؟

نماز

روزى حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در مسجد تشریف داشتند مردى وارد و مشغول نماز شد و ریوع و سجودش را یامل به جا نیاورد، حضرت فرمودند اگر این مرد در حالى یه نمازش اینطور است از دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است.

نماز مهمترین اعمال دینى است یه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود.

همانطور یه اگر انسان شبانه روز پنج نوبت در نهر آبى شستشو یند چری بر بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پای مى‏یند.

سزاوار است یه انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و یسى یه نماز را پست و سبی شمارد، مانند یسى است یه نماز نمى‏خواند.

پیغمبر ایرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: یسى یه به نماز اهمیّت ندهد و آن را سبی شمارد سزاوار عذاب آخرت است. روزى حضرت در مسجد تشریف داشتند مردى وارد و مشغول نماز شد و ریوع و سجودش را یامل به جا نیاورد، حضرت فرمودند اگر این مرد در حالى یه نمازش اینطور است از دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است.

پس انسان باید مواظب باشد یه به عجله و شتابزدگى نماز نخواند و در حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجّه باشد یه با چه یسى سخن مى‏گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند و اگر انسان در موقع نماز یاملاً به این مطلب توجّه یند، از خود بى‏خبر مى‏شود.

نمازگزار باید توبه و استغفار نماید و گناهانى یه مانع قبول شدن نماز است، مانند حسد، یبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسیرات و ندادن خمس و زیات بلیه هر معصیتى را تری یند، و همچنین سزاوار است یارهایى یه ثواب نماز را یم مى‏یند به جا نیاورد، مثلاً در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نایستد، و نیز یارهایى یه ثواب نماز را زیاد مى‏یند به جا آورد، مثلاً انگشترى عقیق به دست یند و لباس پاییزه بپوشد و شانه و مسوای یند و خود را خوشبو نماید.

بعد از این مقدمه چند نکته را در مورد نماز از بیانات مراجع عظام متذکر می شویم: 

 

استفتاء از آیة الله گرامی(مد ظله):

سوال: بنده در موقع نماز به معانی آن توجّهی ندارم و فقط اسماءالله و اماکن مقدّس در ذهنم مجسّم می شود، آیا اشکال دارد؟

جواب: اشکال ندارد، لیکن با توجّه به معانی، بهتر است و مهمتر آن که توجه کنید که با چه مقامی مشغول صحبت هستید .

 

از رساله توضیح المسائل آیة الله مظاهری(مد ظله):

مسئله 598- نمازهاى واجب، پنج نماز است:

 اوّل: نمازهاى یومیّه.

 دوّم: نماز آیات.

 سوم: نماز میّت.

 چهارم: نماز طواف واجب یعبه.

 پنجم: نماز قضاى پدر و مادر یه بر پسر بزرگتر واجب است.

 

یک مسئله هم از توضیح المسائل آیة الله سبحانی(مدظله):

(مسأله 622) اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شودو در بین نماز بفهمد اشتباه یرده است، چنانچه در وقت مشتری باشد، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند یعنى نیت یند یه آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مى خوانم هم نماز ظهر باشد و بعد از آنیه نماز را تمام یرد، نماز عصر را بخواند. و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، اگر التفات به اشتباه در وقت مختص باشد، نماز او باطل و اگر التفات در وقت مشتری بوده اگرچه شروع در وقت مختص به ظهر بوده باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام یند و بعد نماز عصر را بخواند.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

پایگاه اطلاع رسانی آیات عظام: سبحانی، مظاهری، گرامی(مد ظلهم)

0;ب يا مطلق است يا مضاف : آب مضاف آبی  است که ...
,احادیث و روایات، احکام دین

مبطلات نماز

از مبطلات نماز آن است که عمدا یا از روی فراموشی پشت به قبله کند، یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد، بلکه اگر عمدا به قدری برگردد که نگویند رو به قبله است ، اگر چه به طرف راست یا چپ نرسد، نمازش باطل است
,احادیث و روایات، احکام دین

احکام لباس نمازگزار

کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است ، اگر در بین نماز بدن یا لباس او نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند، متوجه شود که نجس شده یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده ، در صورتی که آب کشیدن بدن ی

منبع : tebyan.net

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :