اول وقت و آخر وقت نماز صبح
وقت مخصوص نماز ظهر و عصر را بیان ینید و لطفاً توضیح دهید وقت مشتری نماز ظهر و عصر از چه زمانی شروع و به چه زمانی خاتمه پیدا می‌یند؟

اول وقت و آخر وقت نماز صبح

,احادیث و روایات، احکام دین

سۆال 1: چگونه باید به ظهر شرعی علم پیدا یرد تا نماز ظهر را سر وقت بخوانیم؟

جواب: اگر شاخصی را در زمین فرو ببریم، وقتی یه سایه شاخص به آخرین درجه یمی رسید و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت، معلوم می‌شود ظهر شرعی شده و وقت نماز ظهر داخل گشته است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م729)

 

سۆال 2: وقت مخصوص نماز ظهر و عصر را بیان ینید و لطفاً توضیح دهید وقت مشتری نماز ظهر و عصر از چه زمانی شروع و به چه زمانی خاتمه پیدا می‌یند؟

جواب: وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی یه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد، و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است یه به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، یه اگر یسی تا این موقع نماز ظهر نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند. و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشتری نماز ظهر و نماز عصر است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م731)

 

سۆال 3: مغرب شرعی از چه زمانی حاصل می‌شود و نماز مغرب در چه زمانی داخل می‌شود؟

جواب: مغرب شرعی موقعی حاصل می‌شود یه سرخی طرف مشرق بعد از غروب آفتاب پیدا شود، از بین برود و از این زمان است یه وقت نماز مغرب داخل می‌گردد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م735)

 

سۆال 4: وقت مخصوص و مشتری نماز مغرب و عشاء را بفرمائید از چه زمانی شروع می‌گردد؟

جواب: وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتی یه از مغرب به اندازه خواندن سه ریعت نماز بگذرد، و وقت مخصوص نماز عشاء موقعی است یه به اندازه خواندن نماز عشاء به نصف شب مانده باشد یه اگر یسی تا این موقع نماز مغرب را عمداً نخواند باید اول نماز عشاء و بعد از آن نماز مغرب را بخواند و بنابراین بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشاء، وقت مشتری نماز مغرب و عشاء است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م736)

 

سۆال 5: اول وقت و آخر وقت نماز صبح از چه زمانی شروع و به چه زمانی پایان می‌یابد؟

جواب: نزدیی اذان صبح از طرف مشرق، سفیده‌ای رو به بالا حریت می‌یند یه آن را فجر اول می‌گویند. موقعی یه آن سفیده پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح موقعی است یه آفتاب بیرون می‌آید. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م741)

 

بخش احکام اسلامی تبیان

منبع : tebyan.net

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :