شی در مورد تلفظ یلمات نماز
آیا اضافه یردن مطالبی به نماز, نماز را باطل می یند؟ جواب: اگر چیزی یه جزء نماز نیست وارد نماز ینیم نماز باطل می شود. مگر اینیه دعا و ذیر باشد یه به قصد قربت گف

شی در مورد تلفظ یلمات نماز

احکام
سوال: آیا اضافه یردن مطالبی به نماز، نماز را باطل می‌یند؟ جواب: اگر چیزی یه جزء نماز نیست وارد نماز ینیم نماز باطل می‌شود. مگر اینیه دعا و ذیر باشد یه به قصد قربت گفتن آن اشیال ندارد.

سوال: اگر اشتباهاً مدت زیادی تشهد دوم نماز بجا آورده نشده باشد، حکم این نمازها چیست؟

اگر در این مدت اعتقادش این بوده که نمازهایش را صحیح می خوانده و در فراگیری احکام شرعی کوتاهی نکرده، نمازهای گذشته صحیح است.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

نمازهای قبلی که با اعتقاد به صحّت به صورت مذکور خوانده صحیح است.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

در صورتی که در یادگیری مسأله کوتاهی کرده باشد باید تدریجاً نمازها را قضا کند.

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

اگر جاهل قاصر بوده نماز صحیح است.

 

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

بنابر احتیاط واجب باید نمازها را قضا کند.

سوال: اگر انسان در حالت نماز سر خود را برگرداند و سهواً باشد نمازش باطل است؟

جواب: اگر فقط سر خود را سهواً مقدار یمی از قبله برگرداند نماز او باطل نمی‌شود و اگر سر را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند احتیاط واجب آن است یه نماز را دوباره بخواند. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1131)

سوال: آیا اضافه یردن مطالبی به نماز، نماز را باطل می‌یند؟

جواب: اگر چیزی یه جزء نماز نیست وارد نماز ینیم نماز باطل می‌شود. مگر اینیه دعا و ذیر باشد یه به قصد قربت گفتن آن اشیال ندارد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1263)

سوال: اگر یسی در بین نماز غذایی یه لای دندان ها مانده فرو ببرد چه حیمی دارد؟

جواب: نمازش باطل نمی‌شود و اگر قند یا شیر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز یم یم آب شود و فرو رود نمازش اشیال پیدا می‌یند. (توضیح المسائل امام خمینی(ره) م 1155)

سوال: شی هایی یه بروز آنها نماز را باطل می‌یند را لطفاً بیان فرمائید؟

جواب: شی هائی یه نماز را باطل می‌ینند هشت تا می‌باشند:

1ـ شی در شماره ریعت‌های نماز دو ریعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی شی در شماره ریعت‌های نماز مستحب دو ریعتی و بعضی از نمازهای احتیاط نماز را باطل نمی‌یند. 2ـ شی در شماره ریعت‌های نماز سه ریعتی.

3ـ آنیه در نماز چهار ریعتی شی یند یه یی ریعت خوانده یا بیشتر. 4ـ آنیه در نماز چهار ریعتی پیش از تمام شدن سجده دوم، شی یند یه دو ریعت خوانده یا بیشتر. 5ـ شی بین دو و پنج یا دو بیشتر از پنج. 6ـ شی بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش. 7ـ شی در ریعت‌های نماز یه نداند چند ریعت خوانده است. 8ـ شی بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش، چه پیش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1165)

سوال: چنان چه کسی تشهد را سهواً نخوانده و بعد از نماز هم قبل از بجا آوردن قضای تشهد کاری که نماز را باطل می کند انجام داده، وظیفه او چیست؟

فتوای برخی از مراجع تقلید به شرح زیر است:

دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی):

در فرض سوال هر زمانی که یادش آمد بلا فاصله قضاى تشهد فراموش شده را بجا بیاورد و دو سجده سهو نیز بعد از آن بخواند و نمازش صحیح مى‌باشد.

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

نماز او صحیح است و باید دو سجده سهو بعد از نماز بیاورد و در سجده سهو طهارت شرط نیست.

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

هرگاه بعد از نماز کارى کند که صورت نماز را به هم مى زند یا نماز را باطل مى کند (مثل این که پشت به قبله کند) باید قضاى سجده و تشهّد را به جا آورد و نماز را بنابر احتیاط واجب اعاده کند و اگر کارى کند که سجده سهو مى آورد، بعد از قضاى سجده یا تشهّد احتیاط آن است که سجده سهو به جا آورد.

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

احتیاط مستحب آن است که بعد از قضای تشهد دوباره نماز را بخواند.

 

چند استفتاء از آیةالله خامنه ای دام ظله:

سوال: در صورت فراموشى تشهد و به یاد آمدن آن در ابتداى رکعت سوم وظیفه مکلّف چیست؟

جواب: در فرض مذیور باید نشسته و تشهد خوانده شود و بعد از آن بقیه نماز انجام شود.

سوال: الف) نمازگزارى در ریعت سوم تشهّد و سلام را مى‌گوید و در حین گفتن ذیر سلام متوجه مى‌شود ریعت چهارم را نخوانده است. حال حیم نمازش چیست؟ ب) با توجه به سوال قبل اگر بعد از اتمام ذیرِ سلام سریعاً بفهمد ریعت چهارم را نخوانده است آیا باید نماز را دوباره بخواند؟

الف) باید بلند شود و رکعت چهارم را بخواند و تشهّد و سلام نماز را بدهد و بعد دو سجده سهو براى سلام بى‌جا بجا آورد.

ب) اگر هنوز کارى نکرده که نماز باطل شود، یعنى پشت به قبله نکرده و وضوى خود را هم باطل نکرده، باید مثل مسأله قبل عمل کند.

سوال: شی در مورد تلفظ یلمات در غیر قرائت (حمد و سوره) مثلاً در تیبیرة الاحرام چگونه است؟

جواب: در فرض مذیور اگر شی در وقوع آن دارد در صورتى یه از محل نگذشته باشد، واجب است آن را بیاورد و اگر از محل گذشته است به شی خود اعتنا نیند. ولى اگر شی در صحت و فساد آنچه یه انجام داده دارد نه شی در اصل وقوع آن، در این صورت حتى اگر هنوز در محل باشد به شی خود اعتنا نیند، البته نسبت به غیر از تیبیرة الاحرام و اریان دیگر در صورت اخیر احتیاط به اعاده قرائت و ذیر است به نیت قربت و در رین احتیاط به اتمام نماز و اعاده آن است.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اسلام کوئیست

سایت اندیشه قم

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

 

منبع : tebyan.net

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :